دکتر شیما آب  آب زاده

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

دکترای علوم تشریح/فوق دکتری مهندسی بافت

/رزومه کاری دکتر شیما آب آب زاده.pdf