رئیس اداره:   اصغر نائینی پور مهابادی

اداره رفاه دانشجویان پل ارتباطی بین دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان جهت ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی به دانشجویان است.این اداره در راستای ارائه امکانات و تسهیلات رفاهی به دانشجویان انجام وظیفه نموده و دانشجویان جهت بهره‌گیری از خدمات ذیل می‌توانند به این واحد واقع در ساختمان شماره دو ستاد دانشگاه، طبقه دوم، حوزه معاونت دانشجوئی فرهنگی مراجعه نمایند.

خلاصه ای از خدمات اداره امور رفاهی دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

 • وام تحصیلی
 • وام ضروری
 • وام ودیعه مسکن
 • بیمه گروهی حوادث کلیه دانشجویان
 • تهیه اسناد هزینه ساکنین خوابگاه‌های دانشجویی
 • صدور مجوز های مشروط و تسویه حساب کامل جهت دانش‌اموختگاناز کلیه دانشگاههای علوم پزشکی
 • صدور مجوزهای موکولی بدهی مقطع قبلی و ارائه فیش‌های بازپرداخت جهت کلیه دانش آموختگان
 •  

 شرح وظایف:

 • ثبت نام دانشجویان جدیدالورود شامل ثبت اطلاعات،تشکیل وبایگانی پرونده.
 • انجام امور مربوط به وام دانشجویان (تحصیلی، ضروری،ودیعه مسکن،خرید کالا و ...)
 • اخذ مدارک وام: تعهدمحضری، شماره حساب بانکی، اجاره نامه جهت دریافت وام ودیعه مسکن،تایید و بایگانی مدارک
 • ثبت اطلاعات دانشجویان متاهل و بایگانی اسناد و مدارک موجود در پرونده دانشجو
 • الصاق اسنادو مدارک مربوط به وضعیت تاهل دانشجویان در سامانه صندوق رفاه
 • انجام امور مربوط به بیمه حوادث دانشجویان: تهیه و تنظیم لیست مشمولین بیمه و ارسال به بیمه طرف قرارداد و معرفی دانشجویان خسارت دیده جهت دریافت خسارت.
 • انجام امور مربوط به ثبت و تغییرات وضعیت تحصیلی دانشجو (تغییرات شماره دانشجویی ،رشته تحصیلی، انتقالی)
 •  اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص ارائه تسهیلات رفاهی مختلف از طریق مراجع ذیربط
 •  تسویه حساب نهایی دانش آموختگان بعد از پرداخت کلیه اقساط و بدهی های خود به صندوق رفاه دانشجویان .
 • انجام امورتسویه حساب فارغ التحصیلان.
 • ارتباط منظم و مستمر با صندوق رفاه دانشجویان به منظور انجام امور مربوطه.

شماره تماس با اداره امور رفاهی دانشجویان :  ۳۱۹۷۱۵۰۲/۳ – ۰۲۵