نام و نام خانوادگی: دکتر عابدین ثقفی پور

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی

شرح وظایف مدیریت دانشجویی:

-    مدیریت و اداره امور خوابگاه ها، امور تغذیه و رفاه دانشجویی و ایجاد هماهنگی لازم بین آنها

-  تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی خوابگاه ها، امور تغذیه و رفاه دانشجویی و پیشنهاد به معاونت

-  نظارت و کنترل بر امر تغذیه دانشجویان و ایجاد برنامه و نظم مورد نیاز در موقع تغذیه صبح، ناهار و شام از طریق واحدهای ذیربط

-    ارزیابی و ارائه گزارش از فعالیتها و مشکلات مدیریت به معاونت متبوع

    تلفن مستقیم: ۳۱۹۷۱۵۰۱