فعالیت اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی قم (حضوری )

1. آموزش مهارتهای دهگانه جهت برای تمامی گروهها دانشجویان جدید الورود.

2. غربالگری، پایش سلامت روان و ارزیابی دانشجویان جهت شناسایی افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب و جلوگیری از بروز آسیب های روانی. همچنین تمامی دانشجویان غربال شده که بالای نقطه برش هستند از طریق اساتید مشاورجهت مصاحبه تکمیلی به اداره مشاوره دعوت می شوند.

3. برگزاری نشست های خوابگاهی  توسط کارشناس اداره مشاوره مستقر در خوابگاهها (دخترانه پسرانه )

4. مشاوره فردی و حضوری توسط کارشناسان این حوزه (6 نفر مشاور - تعداد5عدد دانشکده / 3خوابگاه دانشجویی )

5. مشاوره غیر حضوری با استفاده از خط تلفنی ثابت انتقال داده شده روی تلفن همراه (دایورت ) که هزینه ای برای دانشجو نداردوشبانه روز در دسترس است .37835533

6. استفاده از تست های روانشناختی بالینی و شخصیتی جهت کمک به امر تشخیص در امور مشاوره.به صورت نرم افزار (تفسیر ونیمرخ روانی )

7.انجام کارگاههای درخواستی دانشجویان در خوابگاهها و دانشکده ها با موضوع مشخص و پرسش پاسخ

8. تشکیل کمیته های روانشناختی جهت دانشجویان مشکل دار پیگیری وحمایت از آنها در مسایل آموزشی و تحصیلی.

9. تشکیل شورای تامین بهداشت روان دانشجویان دانشگاه به ریاست محترم دانشگاه در جهت سیاست های کلی بهداشت روان دانشجویان و حل مشکلات کلان.

10. تشکیل سیستم ارجاع دانشجویان به روانپزشک  پس از ارائه خدمات  روان درمانی جهت اخذ خدمات دارو درمانی .

11. تشکیل هسته های مشاوره پیشرفت تحصیلی در دانشکده ها جهت پیگیری دانشجویانی که عملکرد تحصیلی آنها به شدت افت کرده است (مشروطی افت تحصیلی- ضعف تحصیلی ).

12.همکاری وتعامل با واحدجهاد دانشگاهی شعبه علوم پزشکی قم در جهت خدمات رسانی و استفاده از پرسنل مجرب با تشکیل کارگاهها درخوابگاههای دانشجویی.(استفاده ازسیستم ارزشیابی و نظرسنجی ).

13.اطلاع رسانی و خدمات دهی الکترونیکی به دانشجویان ازطریق کانال و سایت مفدا

14.ارتباط با اداره رفاهی معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت دریافت خدمات خاص برای دانشجویان بی بضاعت و نیازمند از صندوق رفاه به صورت کاملا محرمانه.

15.برگزاری برنامه های ابلاغی وزارتی روتین سالانه در قالب سیمای زندگی دانشجویی و شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در دانشجویان و ارسال به وزارت بهداشت.

16.تشکیل دفتر ارتباط دانشگاه و خانواده و تهیه فرمهای والدین درزمان ثبت نام در جهت کاهش آسیب های دوره دانشجویی برای تمامی والدین دانشجویان و استفاده ازپتانسیل والدین در حوزه های مختلف همچنین شناسایی و غربال دانشجویان از نظر ویژگی شخصیتی و فراخوان آنها جهت مشاوره.

17.برگزاری کارگاه آسیب های دوره دانشجویی برای والدین دانشجویان جدید الورود جهت آشنایی با این دوره حساس.

18. ارائه خدماتی از مسائل روانشناختی همچنین آشنایی با مهارتها به صورت کامل در قالب پمفلت به والدین.

19. تشکیل کانال ارتباط دانشگاه با والدین در فضای مجازی و درجریان قرار دادن امورات روزمره دانشجویان و همچنین تور مجازی دانشکدها.

20. مصاحبه و انجام تست های روانشناختی جهت پذیرش دانشجویان اتباع

21. اجرای طرح یاری گران زندگی( رویکرد پیشگیرانه ) با همکاری معاونت اجتماعی استانداری وNGO ها: برگزاری کارگاههای آشنایی با مواد مخدر، علایم و نشانه های سوء مصرف و نحو ه ارجاع به اداره مشاوره و سلامت روان جهت پرسنل بخصوص امور خوابگاهها و همچنین دانشجویان در خوابگاهها و دانشکده ها.

22.برگزاری دوره هایی  مرتبط با ارتباط صحیح دختر و پسر جهت والدین در دانشکده ها به صورت روتین.

همکاران اداره مشاوره دانشجویی:

آقای  هزارخوانی ( رئیس اداره )

خانم شرفی

آقای مرادی

خانم بهروزی راد

خانم بیگدلی

خانم لاجوردی

راههای ارتباطی با اداره مشاوره و سلامت روان:

31971512 31971177

خط تلفنی( دایورت به موبایل )37835533