این صفحه جهت ثبت نام  در فراخوان سفیران قرآنی جشنواره قرآن طراحی شده است
در هر کجا مشغول به کار یا تحصیل هستید با شرکت در این فراخوان و تکمیل فرم می توانید مفتخر به عنوان سفیر قرآن شده و علاوه بر اجر معنوی از امتیازات سفیران قرآن از جمله استفاده ویژه از امکانات رفاهی دانشگاه، دوره های آموزشی ویژه سفیران، امتیاز ضمن خدمت و امتیاز در ارزشیابی سالانه و تقدیر از سفیران برخوردار شوید.
مرکز قرآن دانشگاه علوم پزشکی قم