جدول زمان­بندی استقرار روان شناسان اداره مشاوره دانشجویی در بخش­های مختلف دانشگاه

                           

محل استقرارمشاورین

روزهای هفته

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

مجتمع خیرین سلامت

 

خانم   بهروزی

 

 

خانم   بهروزی

 

بیمارستان کامکار عرب نیا

 

 

 

خانم   بیگدلی

خانم  بیگدلی

 

خوابگاه         برادران

آقای  مرادی

آقای  مرادی

 

آقای  هزارخوانی

آقای  مرادی

 

خوابگاه        خواهران

خانم  بهروزی

خانم  بیگدلی

خانم  بیگدلی

خانم  بهروزی

 

 

پردیس    دانشگاهی

خانم  شرفی

خانم  شرفی

خا نم  شرفی

خانم  شرفی

خا نم  شرفی

 

دفتر مرکزی اداره مشاوره دانشجویی

آقای
 
هزارخوانی

آقای‌ هزارخوانی

آقای       هزارخوانی

آقای            هزارخوانی

آقای هزارخوانی

 

 
 

 

              

حضورمشاوران درخوابگاهها : خوابگاه کوثر ساعت 17   الی  20 - خوابگاه امام خمینی

( ره ) 18 الی21 می باشد.  

مشاوره تلفنی دانشگاه: 37835533انتقال خط به تلفن همراه  _ هزینه ای ندارد )

شماره تلفن دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی : 31971177 - 31971512 ساعت حضور مشاوران دربیمارستانها   9 الی 14میباشد.