دکتر شیما آب  آب زاده
عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
دکترای علوم تشریح/فوق دکتری مهندسی باقت

/رزومه کاری دکتر شیما آب آب زاده.pdf