رسيدگي و تصميم گيري

نحوه رسيدگي و صدور احكام

شوراهاي انضباطي دانشگاه ها مي توانند به كليه گزارش هاي رسيده در مورد دانشجويان، از سوي هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه رسيدگي و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حكم صادر نمايند.

ضمناً لازم به تذكر است ارتكاب هر تخلف محكوميتي را در پي خواهد داشت و تكرار آن تخلف، مي تواند موجب محكوميت بالاتري گردد.

 

تذكر 1: بر اساس دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي (ماده 11 از بخش دوم آن دستورالعمل)، برگزاري اردوهاي دانشگاهي، به صورت مختلط مجاز نمي باشد.

 

تذكر 2: هر گونه تجمع و تحصن و... بدون اخذ مجوز از دانشگاه تخلف محسوب شده و برابر آيين نامه انضباطي براي متخلفين حكم انضباطي صادر خواهد شد.

موارد زیر جهت آگاهی و مصونیت از پیامدهای ناگوار رفتارهای خلاف قوانین و مقررات  اعلام می گردد:

آیا می دانید ........

پس از فراغت از تحصیل در صورت:

v     قبولی در مقاطع بالاتر

v     استخدام

v     عضویت در هیأت علمی و...

سوابق شما از شورای انضباطی دانشگاه استعلام می گردد.

آیا می دانید.........

v     در انتخاب دانشجوی نمونه

v     کاندیداتوری در شوراها

v     انتخاب دانشجویان نخبه کشوری

v     انتخاب اعضای اصلی نشریات دانشجویی

v     انتخاب اعضای تشکل های دانشجویی و شوراهای صنفی

سوابق شما از شورای انضباطی دانشگاه استعلام می گردد.

آیا می دانید..........

 در صورت ارتکاب تخلف، قبل از صدور حکم انضباطی، از فارغ التحصیل شدن دانشجو جلوگیری خواهد شد.

 

فایل ها