پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجار شکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می شوندکه کمیته های انضباطی در راستای کمک به تحقق آن تشکیل می گردد.

شورای انضباطی دانشجویان در مجموعه مدیریت دانشگاه تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات وشكایات  دانشجویی است که این نهاد حساس علاوه بر مسئولیت خویش در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و اخلاق متعالی سعی دارد از هر گونه برخورد تحقیرآمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید.

با توجه به قداست علم و اخلاق و محيطهاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبين و حكومت اسلامي و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومي دانشجويان، دانشجو موظف است در طول زمان تحصيل در هر محيط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه، از ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون و حيثيت دانشجو باشد، خودداري كند. هرگاه دانشجويي در مكانهايي بعنوان دانشجو فعاليت داشته باشد (محیط های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی درمانی، سفرهاي دانشجویی، محل هاي كارآموزي، خوابگاه و . . .) مرتكب عملي شود كه برحسب قوانين و مقرراتدانشگاهی وكشوري مستوجب كيفر باشد شوراي انضباطي مي تواند ضمن رسيدگي به تخلف در حيطه آيين نامه انضباطي، مواردي را براي برخورد در حيطه كاري مراجع ذيصلاحيت به آنها نيز ارجاع دهد.

كمیته‌های‌ انضباطی‌ از نظر اداری‌ در حوزه‌ معاونت‌ دانشجویی و فرهنگی‌ قرارمی‌گیرند، لیكن‌ از نظر بررسی‌ پرونده‌ها، برخورد با تخلفات‌ و صدور آراءكاملاً مستقل‌ عمل‌ می‌كنند.

اهداف شورای انضباطی دانشجویان:

1. پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه

2.کمک به سالم نگهداشتن محیطهای آموزشی، پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهيان

3.ترغیب دانشجویان به حفظ شأن و کرامت دانشجویی و رعايت حقوق فردي و اجتماعي ديگران

4.مقابله با بی نظمی و هنجار شکنی

5 . برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجوئي و رعايت تقوي در رسيدگي و تصميم گيري به امور آنان

 

شرح وظایف شورای انضباطی دانشجویان:

1.رسیدگی به تخلفات دانشجویان

2 . جلوگيري از هرج و مرج و بي نظمي در محيط دانشجويي

3 .پیگیری شكایات دانشجویان

4 .پاسخ گویی به استعلامهای استخدامی ادارات و سازمانها و استعلامهای آزمونهای دستیاری، کارشناسی و کارشناسی ارشد

5 .اعلام نظر در خصوص درخواستهای میهمانی، انتقالی و جابجایی دانشجویان

6 .ارائه مجوز فارغ التحصیلی دانشجویان دارای پرونده انضباطی

7.پاسخ به استعلامهای واحدهای مختلف دانشگاهی از جمله کمیته ناظر بر نشریات، شورای صنفی و...

بخش 1ـ تخلفات و تنبيهات 

1-تفكيك تخلفات :

در راستاي تعميم اجراي تبصره 3 ماده 7 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان، تخلفات مندرج در ماده 6 اين آيين‌نامه با قيد تنبيهات متناسب براساس ماده 1 از اين بخش به شرح زير تفصيل داده مي‌شوند. 

ماده 6 آيين نامه: حدود اختيارات و وظايف شوراهای انضباطي دانشگاه و شورای مركزي انضباطي:

الف ـ رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت و...)

1/الف . تهديد،تطميع،توهين، فحاشي، هتاكي، افتراء

1/1/الف . تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت
2/1/الف . تطميع براي ارتكاب جرائم يا تخلفات مندرج در اين شيوه نامه يا اخاذي
3/1/الف .توهين يا فحاشي يا هتك حرمت

4/الف.افتراء يا نشر اكاذيب

2/الف.ضرب و جرح

1/2/الف.ضرب شتم

2/2/الف.جرح

3/الف . جعل و تزوير
1/3/الف . جعل اسناد دولتي (خارج از دانشگاه)
2/3/الف . جعل امضاي اساتيد يا مسئولان دانشگاه

3/3/الف . ارائه اسناد جعلي به دانشگاه
4/3/الف . جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مكتوب يا نرم افزاري)

5/3/الف . جعل عنوان

4/الف . سرقت

1/4/الف . سرقت اموالغيرمتعلق به دانشگاه

2/4/الف .سرقت اموال دانشگاه
3/4/الف . سرقت و یا خرید ، فروش یا افشای سوالات یا ورقه های امتحانی

4/4/الف . سرقت و يا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده‌ها

5/الف . ارتشاء، كلاهبرداري، اختلاس
1/5/الف . اخذ یادادن رشوه یا کلاهبرداری از شخصیت های حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه
2/5/الف . اخذ یا دادن رشوه از يا به یکی از دانشگاهیان
3/5/الف . کلاهبرداری در دانشگاه

4/5/ الف .اختلاس

5/5/الف . فعاليت در شركت‌هاي هرمي و امثال آن

6/الف . نگهداري، حمل، خريد و فروش و استفاده از سلاح

1/6/الف . نگهداري، حمل، خريد و فروش

2/6/الف . تهديد يا استفاده از سلاح

7/الف . قتل

1/7/الف . ارتكاب قتل عمد

2/7/الف . مباشرت يا مشاركت يا معاونت در قتل عمد

3/7/الف . قتل غير عمد يا مشاركت در آن

 

 ب ـ رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

 

1/ب . تقلب در امتحان يا تكاليف مربوط

2/ب . فرستادن شخص ديگري بجاي خود به امتحان يا شركت بجاي ديگري در امتحان 

1/2/ب . فرستادن ديگري به جاي خود در امتحان

2/2/ب . شركت به جاي ديگري در امتحان

3/2/ب . فرستادن ديگري به جاي خود در كلاس درس يا شركت به جاي ديگري در كلاس درس

3/ب . ارتكاب هر فعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.

1/3/ب . اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامه‌ها يا نظم خوابگاه

2/3/ب . اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه‌ها يا نظم دانشگاه

3/3/ب . عدم رعایت مقررات دانشگاه

4/3/ب . عدم رعايت مقررات خوابگاه

5/3/ب .دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق

4/ب . ايراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت

1/4/ب . ايراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانت در امانت داري از اموال عمومي

2/4/ب . ايراد خسارت به اموال شخصي و یا خیانت در امانت داري از اموال شخصي

 

ج ـرسيدگي به تعرضات ديني تخلفات سياسي و يا امنيتي

1/ج . دادن اطلاعات خلاف واقع يا کتمان واقعيات از روی عمد نسبتبه خود يا گروهك‌های محارب يا مفسد يا افرادوابسته به آنها

2/ج . عضويت در گروهك‌های محارب يا مفاسد يا ملحد يا هواداری وانجام هر عمل به نفع آنها

1/2/ج . عضويت يا هواداري از گروه‌هاي غيرقانوني منحله(گروه‌هاي كه به موجب احكام قضايي فعاليت آن‌ها ممنوع شده باشد)

2/2/ج . انجام اعمالي كه به نفع گروه‌هاي غيرقانوني باشد.

3/ج . فعاليت ها و تبليغ به نفع گروهک‌ها و مکاتب الحادی و غيرقانونی

 

4/ج . توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي، اديان رسمس كشور و يا ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند تظاهر به روزي خواري، توهين به حجاب،فحاشي، شعار نويسي، پخش اعلاميه ونظاير آن)

 

5/ج . ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه

 

د - رسيدگي به تخلفات اخلاقي:

1/د . استفاده از اعتیاد آور(مخدر، توهم‌زا، نيرو زا، روانگردان و...) يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه موارد

1/1/د .استعمال دخانيات در دانشگاه و اماكن مرتبط

2/1/د . استفاده از مواد اعتیاد‌آور

3/1/د . اعتياد به مواد اعتیاد‌آور

4/1/د . نگهداري ، خريد و فروش يا توزيع مواد اعتیاد‌آور

5/1/د .تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد اعتیادآور

6/1/د . استفاده از مشروبات الكلي

7/1/د . نگهداري،خرید و فروش وتوزیع مشروبات الکلی

8/1/د .  تشکیل يا مشاركت در جلسه يا جلسات براي استفاده از مشروبات الكلي و دعوت از ديگران براي شركت در آن

9/1/د . ارتکاب قمار، تجاهر به قمار يا خريد و فروش و نگهداري آلات و وسايل قمار

2/د . استفاده از فرآورده هاي نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجازيا مداخله در خريد و فروش يا تكثير و توزيع اين گونه محصولات

1/2/د . استفاده از فرآورده هاي نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز، نظير: عكس، نشريات، فيلم يا فرآورده‌هاي رايانه‌اي حاوي تصاوير مستهجن

2/2/د . خريد و فروش، تكثير و توزيع فرآورده‌هاي نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز، نظير: عكس، نشريات، فيلم يا فرآورده‌هاي رايانه‌اي حاوي تصاوير مستهجن

3/2/د . تخلفات رايانه‌اي و الكترونيكي

3/د . عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش و غير منطبق بر شئون دانشگاه يا آرايش مبتذل

4/د . استفاده از ابزار نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز يا مداخله در خريد و فروش يا توزيع و تكثير اين گونه ابزار.

1/4/د . استفاده از ابزار نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز، نظير: عكس، كتب، نشريات، نوارويدئو، لوح‌هاي فشرده يا آلات لهو و لعب

2/4/د . ترويج، توزيع يا تكثير ابزار نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز، نظير: عكس، كتب، نشريات، نوارويدئو، لوح‌هاي فشرده يا آلات لهو و لعب

5 /د ‌. عدم رعايت شؤون دانشجويي

1/5/د . ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي‌شود ( مانند عدم رعايت حقوق ديگران، پرخاشگري، ايجاد درگيري و )

2/5/د . عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم

3/5/د . ايجاد مزاحمت

6/د . داشتن رابطه نامشروع

7/د . تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع

1/7/د . شركت در جلسات نامشروع

2/7/د . تشكيل يا همكاري در تشكيل جلسه نامشروع

8/د . انجام عمل منافي عفت

2 ـ تفكيك تنبيهات:ستناد و تطبيق دقيق‌تر احكام انضباطي تنبيهات ماده 7 آيين نامه بصورت زير تفكيك مي شوند:

الف ـ تنبيهاتي كه با حكم شوراهای انضباطي دانشگاه و شورای مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي‌تواند اعمال شود.                                                                                                                                                                                                     1 .احضار و اخطار شفاهي

2 .تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

3 . اخطاركتبي بدون درج در پرونده دانشجو

4 . تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو

5 . توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

6 . دادن نمره 25/0 در درس یا امتحان مربوط به تخلف

7 . محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه يا ايجاد تغيير در آنها از قبيل وام، خوابگاه و غيره از یک ماه تا مدت زمان باقی مانده از تحصیل

8 . دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت‌المال شده باشد.

  9. منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات

 10. منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات

11. منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات                                                                

12 . منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب‌ سنوات   

13. منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات

14 . منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات                                                                              

 15 . منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات                                                         

 16 . منع موقت از تحصيل به مدت چهارنيمسال با احتساب سنوات                                                                 

17 . تغيير محل تحصيل دانشجو (همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم)                                            

 18 . تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه

19 . اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي                                              

20. محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه‌ها از1 تا 5 سال با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

 

فایل ها