آقای سید روح الله موسوی نژاد، کارشناس امور فوق برنامه

شماره تماس: 31971280

 

آقای مسعود رمضانی، کارشناس امور فوق برنامه

شماره تماس: 31971278

آقای مصطفی ولی زاده، کارشناس امور ادبی هنری

شماره تماس: 31971293

 

خانم فاطمه ندیری، کارشناس امور فوق برنامه

شماره تماس: 31971262

 

/شیوه نامه کرسی های آزاد اندیشی.pdf

/آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه.pdf