شماره تلفن های معاونت دانشجویی و فرهنگی
پیش شماره مجتمع پردیس ٣١٩٧

 

مسئول دفتر(ابوالقاسمی)

1520

مدیر فرهنگی(محمدصادق فریدی)

1271

سرپرست مفدا(ندیری)

1517

معاون مدیر فرهنگی

1271

مدیر امور عمومی (شریفی)

1500

کارشناس امور فرهنگی(ابراهیم کوچک)

1267

حراست(الماسی)

1092

کارشناس امور فرهنگی (ندیری)

1262

مسئول کارتکس(تاجمیری)

1174

کارشناس قرآن و عترت (توکل)

1264

مسئول آی تی( موسوی)

1143

کارشناس امور فرهنگی(آبدار)

1257

مسئول کارپردازی(شهبازی)

1525

کارشناس امور فرهنگی (موسوی نژاد)

1280

کارپرداز(رضایی)

1508

کارشناس امور فوق برنامه(رمضانی)

1278

انباردار(مرادخانی)

1527

کارشناس نشریات (فریدی)

1293

رئیس اداره تربیت بدنی(برخوردار)

1519

کارشناس ادبی وهنری(ولی زاده)

1293

کارشناس تربیت بدنی(طلیقی)

1521

مسئول کانون قرآن و عترت(محمدی)

1295

کارشناس تربیت بدنی(شریفی و غرباقی)

1522

کارشناس امور پژوهشی(دکترحاج رحیمیان)

1295

رئیس امور مالی(رزاقی)

1505

دفترنهاد رهبری(هاشمی)

1289

حسابدار و امین اموال(خزاعی)

1509

مدیر اجرایی نهاد رهبری

1298

دبیر شورای انضباطی(لاچینی)

1524

تاسیسات پردیس

1245

کارشناس شورای انضباطی(فضلی خانی)

1526

نگهبانی ورودی پردیس

1305

رئیس اداره مشاوره(هزارخانی)

1512

نگهبانی خوابگاه کوثر

2401

اداره مشاوره(شرفی)

1177

خوابگاه امام خمینی(برادران)

15و 36703214

مدیر دانشجویی(دکتر ثقفی پور)

1501

خوابگاه شهید بهشتی(خواهران)

36610690

مسئول امور رفاهی(نائینی)

1502

دانشکده پیراپزشکی

31971112

امور رفاهی(ضیائی)

1503

دانشکده پزشکی

31971100

امورخوابگاه ها(یوسفی)

1504

دانشکده دندانپزشکی

18-37715212

امور تغذیه(امیرخانی و طاهری)

1507

دانشکده بهداشت

37738544

خوابگاه کوثر(خواهران)

2001

دانشکده پرستاری و مامایی

37839737

نقلیه دانشجویی(افسر)

2023

ستاد دانشگاه

31071100

نقلیه معاونت دانشجویی(علیزاده)

1515

نقلیه پردیس(صادقی)

1505