لیست سامانه های مورد نیاز دانشجویان

 

آدرس

نام سامانه

سامانه غربالگری سلامت روان دانشجویان

https://ccsm.behdasht.gov.ir/login

خدمات تغذیه

https://jeton.muq.ac.ir/identity/login?signin=7fa9d93604a79f897a44e422b5ca3878

پرتال تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت

https://portal.srd.ir/login.aspx?univ=145

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
قم(مفدا)

https://mefda.ir/service/universities/qom